Nota prawna: Niniejsza prezentacja (projekt) jest poufna i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (Dz.U.2003.153.1503). Informujemy, iż zgodnie z art. 3 ww. ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, szczególności do takich czynów należą: naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, naśladownictwo produktów. Ponadto odbiorcą prezentacji może być jedynie jej adresat oraz podmioty zaangażowane w projekt, których udział jest niezbędny z punktu widzenia realizacji projektu. Jeżeli nie jesteś adresatem tej oferty, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne, jakakolwiek opinia lub porada w niej zawarta podlega odpowiednim warunkom umowy o świadczeniu usług na rzecz Klienta przez Sweet Jesus! Jan Wiesław Caban.